Disclaimer & Algemene Voorwaarden


Kleurtonen Algemene Voorwaarden vindt u onderstaand geschreven. U kunt ook onze Algemene Voorwaarden downloaden (Pdf 77 Kb) om uit te printen.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 3 Aanbod

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst en uitvoering

Artikel 5 Wijzigingen en aanvullingen

Artikel 6 Intellectuele eigendom

Artikel 7 Overeengekomen som en betaling

Artikel 8 Inschakeling derden

Artikel 9 Opschorting

Artikel 10 Overmacht

Artikel 11 Niet nakoming

Artikel 12 Overige tussentijdse beëindiging

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Artikel 14 Annulering

Artikel 16 Toepasselijk recht

Artikel 17 Geschillenregeling

Artikel 1 Definities

1.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.   Opdrachtnemer: Kleurtonen
b.   Opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon die een opdracht aan Kleurtonen verstrekt;

c.   de Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Kleurtonen.  

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.    Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan, overeenkomsten en rechtsverhoudingen met Kleurtonen, inzake alle werkterreinen waarop Kleurtonen haar diensten verleent, waaronder dienstverlening in het kader van arbeidstoeleiding van moeilijk plaatsbare werkzoekenden en (re)integratie van arbeidsgehandicapten, dienstverlening ten behoeve van werkgevers ter vervulling van (moeilijk vervulbare) vacatures en dienstverlening in het kader van personeelsvoorziening in brede zin, waaronder in ieder geval loopbaanbegeleiding, talentontwikkeling van werkzoekenden en werknemers, preventie van werkloosheid, ziekteverzuim en instroom in de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hieronder is tevens begrepen de dienstverlening die kosteloos door Kleurtonen wordt aangeboden.
2.    Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende overeen-komsten en bedingen zijn slechts rechtsgeldig, indien zij door Kleurtonen uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
3.    De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Kleurtonen  zijn aanvaard.  

Artikel 3 Aanbod

1.    Alle onderhandelingen en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gedane aanbiedingen of toezeggingen geven niet eerder aanspraak dan vanaf het moment dat deze aanbiedingen en toezeggingen schriftelijk door Kleurtonen zijn bevestigd en ook schriftelijk door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd.
2.    Onherroepelijke aanbiedingen of toezeggingen hebben een maximum geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod een ander termijn voor aanvaarding is opgenomen.
3.    Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan Opdrachtnemer mag uitgaan. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.  

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst en uitvoering

1.    De overeenkomst komt tot stand op de datum waarop deze door beide partijen is ondertekend en wordt van kracht op de datum dat deze door Kleurtonen is ontvangen.
2.    Kleurtonen zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, daar het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
3.    Opdrachten worden op exclusieve basis uitgevoerd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5 Wijzigingen en aanvullingen

1.    Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke algemene voorwaarden, worden eerst van kracht nadat zij schriftelijk tussen Kleurtonen en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.    Het staat partijen vrij te bewijzen dat de wijzigingen op een andere wijze dan in het vorige lid bedoeld tot stand zijn gekomen.  

Artikel 6 Intellectuele eigendom

1.    Het intellectuele eigendomsrecht van al het voor de uitvoering van de opdracht door Kleurtonen gehanteerde (opleidings)materiaal alsmede van de adviezen, concepten en plannen ligt bij Kleurtonen.
2.    Het is Opdrachtgever - anders dan met voorafgaande schriftelijk toestemming van Kleurtonen - uitdrukkelijk verboden de producten als omschreven in lid 1 van dit artikel alsook de door Kleurtonen voor de uitvoering van de opdracht gehanteerde methoden en technieken - al dan niet met inschakeling van derden - te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren. 

Artikel 7 Overeengekomen som en betaling

1.    Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.    Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Kleurtonen gerechtigd de overeengekomen som aan te passen overeenkomstig het CBS Prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie, tenzij Kleurtonen en Opdrachtgever hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
3.    Tenzij Kleurtonen en Opdrachtgever hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, wordt de overeengekomen som, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan en declaraties van ingeschakelde derden, naar rato per maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.    Alle kosten - waaronder begrepen advertentiekosten - na overleg met de Opdrachtgever door Kleurtonen gemaakt in verband met de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van Opdrachtgever. Aan het einde van de maand waarin de kosten zijn gemaakt, worden deze kosten door Kleurtonen aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
5.    De Opdrachtgever is gehouden elke door Kleurtonen in-gediende factuur binnen 14 (veertien) dagen na factuurda-tum te voldoen, tenzij beide partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
6.    Verrekening van het factuurbedrag met enige bestaande tegenvordering is niet toegestaan.
7.    Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, is Kleurtonen - onverminderd haar recht op (aanvullende) schadevergoeding - gerechtigd om aan opdrachtgever een honorarium in rekening te brengen gebaseerd op het door Kleurtonen gehanteerde uurtarief vermenigvuldigd met het aantal tot aan de datum van ontvangst van een schriftelijke beëindiging van de opdracht besteedde uren.
8.    Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht worden gelijk gesteld met het annuleren van de opdracht tenzij partijen naar aanleiding van de wijziging van de opdracht schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

Artikel 8 Inschakeling derden

1.    Kleurtonen is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.
2.    Kleurtonen zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Indien Kleurtonen aantoont dat zij zorgvuldig is geweest in haar keuze, is zij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.
3.    Indien de opdrachtgever dientengevolge schade heeft geleden, zal Kleurtonen opdrachtgever in ieder geval zoveel als in Kleurtonen's oordeel mogelijk is behulpzaam zijn bij diens pogingen om de schade te beperken.

Artikel 9 Opschorting

1.    Indien de Opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting jegens Kleurtonen of indien Kleurtonen gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichting jegens Kleurtonen, heeft Kleurtonen  het recht om haar verplichtingen uit enigerlei overeenkomst met de Opdrachtgever op te schorten onverminderd het recht van Kleurtonen om schadevergoeding te vorderen.  

Artikel 10 Overmacht

1.    Indien een overeenkomst niet door Kleurtonen kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Kleurtonen bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Kleurtonen het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk wordt of blijft.
2.    Daarnaast heeft Kleurtonen het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van een verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
3.    Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedssfeer van Kleurtonen  liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Kleurtonen aan hun verplichtingen dan wel brand, stakingen of werkonderbrekingen bij die leveranciers.
4.    Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 (zes) maanden voortduurt. In dat geval wordt de overeenkomst tussen partijen ontbonden zonder dat een van partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
5.    Als Kleurtonen haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen som berekend op basis van het reeds verrichte werk en de reeds gemaakte kosten.

Artikel 11 Niet nakoming

1.    Indien Opdrachtgever enige betaling niet stipt op tijd verricht, is hij in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. In dat geval, alsmede indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, executoriaal beslag op zijn vermogen wordt gelegd, overlijdt of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, ontbonden wordt dan wel zijn onderneming staakt, worden alle aan Kleurtonen verschuldigde bedragen zonder enige ingebrekestelling daartoe vereist is direct opeisbaar en heeft Kleurtonen  tevens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.        Opdrachtgever is alsdan gehouden tot vergoeding van de door Kleurtonen daardoor geleden en/of te lijden schade. Op Kleurtonen rust alsdan geen enkele verplichting tot betaling van een schadevergoeding wegens ontbinding van de overeenkomst.
2.    Over ieder opeisbaar bedrag is een rentevergoeding van 1% (een procent) per maand verschuldigd vanaf de dag der opeisbaarheid tot die der algehele voldoening. Een gedeelte van de maand telt als volle maand.
3.    Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Kleurtonen jegens Opdrachtgever dient te maken ter effectuering van haar rechten, komen voor rekening van Opdrachtgever.  

Artikel 12 Overige tussentijdse beëindiging

1.    Indien Kleurtonen en/of Opdrachtgever - nadat de mogelijkheden tot bijstelling zijn onderzocht - van oordeel is/zijn dat de opdracht niet conform de overeenkomst kan worden uitgevoerd dan hebben zij het recht om de overeenkomst met inachtneming van de hierna volgende bepalingen tussentijds te beëindigen.
2.    In geval van voortijdige beëindiging op verzoek van een der partijen zal bij opdrachten welke een overeengekomen looptijd hebben van meer dan 2 (twee) maanden een opzegtermijn van 1 (één) maand in acht worden genomen, met dien verstande dat de opzegtermijn nimmer langer is dan de nog resterende overeengekomen looptijd. Alsdan is aan Kleurtonen een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het gemiddeld over de voorafgaande maanden door Opdrachtgever aan Kleurtonen verschuldigde bedrag.
3.    In geval van tussentijdse opzegging door de Opdrachtgever zijn eveneens aan Kleurtonen de kosten verschuldigd verbonden aan reeds door Kleurtonen met derden aangegane contracten. Ter vaststelling van bedoelde kosten is de administratie van Kleurtonen bepalend, waarvoor de Opdrachtgever desgewenst tegenbewijs kan leveren.  

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1.    Kleurtonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het functioneren en handelen of nalaten van de door haar voorgestelde kandidaten en/of werkgevers, daaronder begrepen indirecte schade, bedrijfsschade of gevolgschade.
2.    Kleurtonen is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Kleurtonen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkoming wordt beperkt tot maximaal het bedrag van de laatste factuur die Kleurtonen voor haar werkzaamheden aan Opdrachtgever heeft gezonden. Indien niet op maandbasis wordt gefactureerd, dat is het maximale bedrag gelijk aan het pro rata gedeelte van de factuur dat overeenkomt met een maand.
3.    Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin, dienen binnen 1 (één) jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten verwerkt.  

Artikel 14 Annulering

1.    Annulering van de overeenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.
2.    Bij annulering van de overeenkomst, een deel van de overeenkomst of een onderdeel van de overeenkomst tot 4 (vier) weken voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Kleurtonen worden de werkelijk gemaakte kosten met een minimum van ten minste 50% van respectievelijk de overeenkomst, een deel van de overeenkomst of een onderdeel van de overeenkomst, in rekening gebracht.
3.    Bij annulering van de overeenkomst, een deel van de overeenkomst of een onderdeel van de overeenkomst binnen 4 (vier) weken voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Kleurtonen wordt de geheel overeenkomen som voor respectievelijk de overeenkomst, een deel van de overeenkomst of een onderdeel van de overeenkomst, in  rekening gebracht.  

Artikel 15 Toepasselijkheid Weens Koopverdrag

1.    De toepasselijkheid van de "United Nations Convention on contracts for the international sale of goods" (het "Weens Koopverdrag") is uitgesloten.  

Artikel 16 Toepasselijk recht

1.    Op alle onderhandelingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Kleurtonen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  

Artikel 17 Geschillenregeling

1.    Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.
2.    In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd in de overeenkomst op te nemen dat geschillen aan een arbitragecommissie zullen worden voorgelegd.

 
^top